Biuro Delegatury Rejonowej OZM PZD w Radomiu informuje iż nowym

kierownikiem Delegatury jest Elżbieta Maziarz, która pełni obowiązki od

dnia 20.02.2023r.Pozostały skład osobowy Delegatury pozostaje bez

zmian.

 

 

U W A G A !

 

Uchwałą KR PZD z grudnia 2022 roku opłata za metr kwadratowy

w ROD wzrasta z 10 do 12 groszy

Z. Cz.

 

 UWAGA !

Proszę zapoznać się z treścią emaila przesłanego na Waszą skrzynkę

pocztową w dniu 16.11.2022 roku z końcówką  na @pzd.pl Sprawa dotyczy

rozliczenia finansowego poszczególnych ROD /tzw. bilans/za rok 2022. W

mailu znajdziecie wytyczne wraz z Uchwałami oraz niezbędną

dokumentacją.

Zygmunt Czyż - Przewodniczący Delegatury Radom

 

 

UWAGA

Sprawa bardzo pilna a dotyczy możliwości wspólnego przystąpienia

do programu ARMiR celem uzyskania grantu na zakup rębaka

bądź sporządzenie planu zagospodarownia ogrodu. Projekt realizuje

OZM PZD Warszawa. Treść w emailu.

Przewodniczący Delegatury

 

 

 

Uwaga pilne !

 

Na stronie www.bip.radom.pl w zakładce Władze Miejskie, zakładce

zarządzenia Prezydenta ukazało się Zarządzenie nr 3957/2022

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje ..... .

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją i złożenie wniosku.

należy się pośpieszyć z wzglądu na krótki termin naboru wniosków.

Przewodniczący Delegatury OM PZD w Radomiu

 

 

 Dotacja dla ROD z terenu Radomia

Uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr LXXXII/768/2022 z dnia 26.09.2022 dot.

dotacji dla ROD z terenu Miasta Gminy Radomia wraz z załącznikami......

1. Wniosek o udzielenie dotacji......

2. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji .....

znajdziecie pod adresem: www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska w zakładce Uchwały.

Termin składania wniosków zostanie podany po uprawomocnieniu się Uchwały o

czym poinformuje w późniejszym terminie.

                                                      Przewodniczący Delegatury Radomskiej OM PZD

 

 

 

 UWAGA !

W dniach od 4.10.2022 do 02.11.2022 r biuro Delegatury Rejonowej będzie nie czynne z powodu choroby personelu.

Kontakt tymczasowy pod tel. 786-928-129. Wszelkie informacje dotyczące pracy ROD proszę szukać na swoich emailach kończących się na @pzd.pl

Przypominam, że adres email ogrodu należy szukać pod stroną www.home.pl/logowanie

 

 

 

 

Do przemyślenia ……

     Kozienice to drugie po Radomiu miasto pod względem ilości Rodzinnych Ogrodów Działkowych istniejących na terenie działania Delegatury Rejonowej OM PZD w Radomiu. W Kozienicach zlokalizowanych jest pięć ROD natomiast w Radomiu 29. Porównanie ilości istniejących na terenie tych miast ogrodów wiąże się z udziałem samorządów w dofinansowywaniu ich działalności.

      Kozienice corocznie przystępują do programu MIAD organizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, w tym roku również. Poniżej przedstawiam tabelę z kwotą dofinansowania na poszczególne ogrody zadań przez Gminę Kozienice. Należy pamiętać, że o taką samą kwotę zwiększy się pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego co daje pokaźną sumę 108 952 zł.

       A co Radom. Nie przystępuje do MIAD i nie dofinansowuje ogrodów z terenu Radomia od lat. Dopiero w roku 2022 Rada Miejska w Radomiu uchwaliła ( uchwała w sprawie trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Radomia stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Radom ) swój własny program dotacji dla ROD-w i przeznaczyła 150 000 zł na jego realizację. Uchwałę Rady zakwestionowało RIO. W dniu 29.08.2022 roku poprawioną Uchwałę ponownie wniesiono pod obrady Rady Miejskiej w Radomiu lecz tym razem nie RIO ale radni PIS głosami 14 do 10 odrzucili uchwałę. Czym się kierowali co było przyczyną zmiany stanowiska nie wiemy.

       Opisując tą sytuację chciałbym uzmysłowić decydentom, że można być pomimo różnicy zdań otwartym na społeczność działkowców jak to udowadnia samorząd Kozienic ale nie tylko bo również Grójca, Białobrzeg, Lipska, Zwolenia, Przysuchy. Iłży, Warki i Pionek. Wykaz projektów z dofinansowaniem z samorządu Gminy Kozienice.

                                                                                                         Krzysztof Karczmarski  

 

 

U W A G A

Na LXXXI sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 29.08.2022 roku Rada głosami radnych z PIS odrzuciła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowej z budźetu Gminy Miasta Radomia stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na opszarze Gminy Miasta Radom. Na obecnych 26 radnych za było 10 przeciw 14. poniżej wykaz niechętnych ogrodom radnych:

1. Adam Bocheński; 2. Kinga Bogusz; 3. Ewa Czerwińska;

4. Robert Fiszer; 5. Tomasz Gogacz; 6. Marcin Kaca;

7. Piotr Kotwicki; 8. Mateusz Kuźmiuk; 9. Łukasz Podlewski;

10. Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz; 11. Małgorzata Półbratek;

12. Teresa Skoczek; 13. Kazimierz Staszewski; 14. Dariusz Wójcik.

Co powodowało radnymi podejmującymi taką decyzję zwłaszcza, że

poprzednią Uchwałę akceptowali.

KK

 

Uwaga

W dniach 18 lipca do 8 sierpnia 2022 roku biuro będzie nie czynne, urlop pracownika. Dyżury pod telefonem będą pełnili przedstawiciele Okręgowe Rady Mazowieckiej z terenu działania delegatury.

tel. 786 928 129

czynny w godz. 10.oo -14.oo

 

 

U W A G A

Informuję, że Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr LXXVIII/75/2022 roku w sprawie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych została zakwestionowana przez RIO.

Na razie brak informacji o dalszych losach tej Uchwały. Przygotowane przez poszczególne ogrody wnioski o dotację obecnie tracą aktualność.

O dalszych działaniach miasta w tej sprawie po uzyskaniu informacji z Urzedu poinformuję Państwa SMS-em.

KK

 

 

 

U  W A G A

W dniach 08.07 oraz 11.07.2022 roku biuro Delegatury Rejonowej

OM PZD w Radomiu będzie nie czynne.

Pilnych sprawach kontakt telefoniczny

kom. 786 928 129

 

U W A G A

w dniach 13.06 do 20.06.2022 roku biuro Delegatury Rejonowej 

OZM PZD w Radomiu będzie nieczynne - dyżur pod telefonem 786-928-129

w godz. 10.oo-14.oo będzie pełnił Przewodniczący Delgatury Zygmunt Czyż

 
   

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Storczyk” położonego w Radomiu

 1. Zamawiającym jest:

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Okręg Mazowiecki w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 35 D
04-305 Warszawa

 1. Przedmiot zamówienia dotyczy:

- wyrównanie terenu,

- montaż nowego ogrodzenia zewnętrznego o długości ok 354,66 m.

 1. Specyfikacja materiałowa:

- panel ogrodowy z drutu ocynkowanego malowany proszkowo, wysokość 153 cm z drutu fi 4. Słupek ogrodzeniowy 60 x 40 ze ścianką `1,2 mm. Obejmy montażowe mocowane po trzy na każdy słupek. Podmurówka 2,46 x 20 cm gładka. Łączniki betonowe wys. 20 cm.

 1. Proponowany termin realizacji zamówienia: 31.05.2021r.
 2. Termin składania ofert: 04.05.2021.
 3. Ofertę należy złożyć na zamieszczonym załączniku nr1.
 4. Komplet dokumentów wymaganych:

- załącznik nr 1,

- referencje,

- atesty i certyfikaty proponowanych materiałów,

- dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej
 

ZAŁĄCZNIK NR 1

.............................................

 pieczęć adresowa Wykonawcy

NIP............................................

REGON....................................

FORMULARZ OFERTOWY

Ja / My niżej podpisany/ni:

.................................................................................................................................................

imię i nazwisko wykonawcy

miejsce zamieszkania/ siedziba wykonawcy:

.................................................................................................................................................

dokładny adres wykonawcy

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie:

................................................................................................................................................

podać adres i nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/ KRS

w odpowiedzi na ogłoszenie składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu:

 1. Oświadczamy, iż materiały ujęte w naszej ofercie spełniają wszystkie wymagania polskich norm, oraz posiadają wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty.
 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

OFERTA

 1. Oferowana przez nas cena netto wynosi:...................................................................złotych

Słownie cena netto:

...............................................................................................................plus...............% podatku

VAT w wysokości......................................................złotych

słownie..................................................................................................................................

Cena brutto wynosi ..........................................................złotych

Słownie cena brutto..........................................................................................................

.........................................................................................................................................

 1. Oferowany termin realizacji zamówienia ............................... tygodni.
 2. W załączeniu przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane które są

integralną częścią oferty.

 1. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy adres:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

telefon........................................... faks.....................................e-mail.......................................

 1. Oferta zawiera ........ kolejno ponumerowanych stron.

 ...................................... dnia............................2021 r.

 

 

..............................................................
podpis

 

U w a g a !!!

zmiana organizacji pracy Biura

W związku z nowymi obostrzeniami od dnia 15.03.2021 roku Biuro Delegatury Rejonowej OZM PZD w Radomiu będzie czynne:

W poniedziałek i wtorek w godz. 8.oo - 16.oo - praca zdalna

W środę, czwartek i piątek w godz. 8.oo - 16.oo - biuro.

Kontakt z pracownikiem biura telefoniczny pod numerem 

786-928129 bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Powyższe obowiązuje do odwołania.

 

 

Uwaga !!!

W dniach 22 do 26 luty 2021 roku

Biuro Delegatury Rejonowej OZM PZD w Radomiu nie czynne.

Telefon stacjonarny jak i komórkowy nie czynny.

Kontakt na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

K - informuje

Jak nabyć działkę w ROD ?

W ostatnim czasie Delegatura Rejonowa OZM PZD w Radomiu odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań dotyczy właśnie możliwości nabycia działki otrzymujemy w kontaktach telefonicznych. Otrzymujemy również wiele e-maili w tej sprawie.

 Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą procedury nabywania prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

 Uwaga!

 • Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek.
 • Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnianie jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania czy wręcz na drugim końcu Polski.
 • Działki się nie kupuje. Nabywca staje się właścicielem posadzonych roślin, tzw. naniesień i obiektów na działce, natomiast w stosunku do samego gruntu uzyskuje jedynie prawo do dzierżawy.
 • Każdy działkowiec ma prawo do jednej działki.

 

Działkę w ROD możemy nabyć na dwa sposoby:

 1. nabycie działki od zarządu Ogrodu - zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD

 W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć wolną działkę w ROD. Informacji w tym przedmiocie powinniśmy szukać w zarządzie danego Ogrodu. Zwykle kontakt do zarządu ROD wywieszony jest na tablicach informacyjnych w Ogrodzie lub na stronach internetowych. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z zarządem ROD, można zwrócić się do właściwego miejscowo Okręgu, który oprócz danych kontaktowych do zarządów ROD na obszarze swojego działania może posiadać również informację o wolnych działkach.

Dane teleadresowe Okręgów PZD znajdziemy na stronie:  http://pzd.pl/oz-pzd.html

 W przypadku, gdy zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego dysponuje wolną działką dopełni z nami wszelkich formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki i zawarta zostanie umowa dzierżawy działkowej.

 Jeśli zarząd ROD nie dysponuje wolną działką, a prowadzi listę oczekujących na działkę, warto się na nią wpisać, zostawiając do siebie kontakt.

2.nabycie działki od działkowca – podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem

 W tym przypadku warto śledzić ogłoszenia zamieszczane przez działkowców w lokalnej prasie i internetowych platformach ogłoszeniowych.

Jeśli znaleźliśmy działkę „na sprzedaż” należy podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, przy czym podpisy pod nią musza być poświadczone notarialnie. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. Samo podpisanie umowy nie świadczy o jej skuteczności. Zbywający działkę musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy załączając jeden jej egzemplarz. Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie takiej umowy. Do tego czasu to zbywający prawo do działki (a nie nabywca) jest w dalszym ciągu pełnoprawnym użytkownikiem działki z przysługującymi z tego tytułu prawami jak i ciążącymi obowiązkami.

Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Zarząd ROD może z ważnych powodów odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Odmowa wymaga jednak uzasadnienia na piśmie. A każda ze stron umowy może na drodze sądowej podważyć zasadność takiej decyzji.

Zarząd ROD może także odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba wskazana przez zarząd ROD składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku o zatwierdzenie umowy terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca

Wzory dokumentów (umów, wniosków) znajdziemy na stronie: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html

 Opłaty dla nowych działkowców

 Każdy nowy działkowiec poza wynagrodzeniem za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej, zobowiązany uiścić dwie podwyższone opłaty ogrodowe:

     1.podwyższoną opłatę ogrodowa przeznaczonej na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD

oraz

      2.podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD

Pierwsza z opłat nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD, natomiast druga nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązkiem każdego działkowca jest także uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych corocznie przez walne zebranie w ROD. Jeśli zbywający działkę nie uregulował ich w roku przeniesienia prawa do działki, nowy działkowiec musi je uiścić w roku nabycia działki. Do opłat ogrodowych należą też indywidualne rozliczenia za użytą wodę i energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki; te opłaty wnosi się już za konkretne zużycie.

Polski Związek Działkowców

Jeśli działkowiec chce mieć realny wpływ na funkcjonowanie Ogrodu, w którym użytkuje działkę, na to, jak Ogród jest zarządzany, uczestniczyć w walnych zebraniach, kandydować do władz i je wybierać, decydować o opłatach ogrodowych itd., inwestycjach powinien wstąpić do Polskiego Związku Działkowców.

W takim przypadku osoba posiadająca prawo do działki w ROD powinna złożyć do zarządu ROD oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej. Obecnie składka członkowska z tytułu przynależenia do PZD wynosi 6 zł rocznie od działki.

Wzór deklaracji członkowskiej jest dostępny na stronie:  http://pzd.pl/artykuly/21404/92/Wzor-deklaracji-czlonkowskiej.html

 

 

Przycinanie drzew i krzewów w okresie zimowym

Zwykle uważa się, że zima to zupełny zastój w ogrodowych pracach na działce.  W tym czasie można jednak wykonać cięcia drzew i krzewów – szczególnie tych, które zrzuciły liście jesienią i przeszły w okres spoczynku. Niewłaściwie cięte mogą chorować i zamierać, dlatego zawsze najpierw lepiej dowiedzieć się, jak i które gatunki można przycinać  zimą. Warto także pamiętać, że wiele krzewów nie wymaga cięcia w ogóle.

Których drzew lepiej nie ciąć zimą lub wczesną wiosną?

Brzozy, kasztanowce, klony, orzechy włoskie i wiązy lepiej przyciąć pod koniec lata (we wrześniu), gdy ich wzrost jest już bardzo wolny. W tym czasie przygotowują się już do spoczynku zimowego. W drzewach tych soki zaczynają krążyć już pod koniec zimy i cięcie w tym okresie mogłoby skończyć się osłabieniem lub chorobą rośliny.

Cięcie drzew owocowych

To szczególnie ważne cięcie dla działkowców. Można śmiało stwierdzić, że drzewa owocowe potrzebują cięcia co roku. Jeśli zima jest łagodna, już w styczniu można przycinać gatunki odporne na mróz. Jeżeli jest bardzo mroźna – lepiej poczekać do marca. Najdogodniejszym terminem tego zabiegu jest przełom lutego i marca, czyli po największych mrozach, a przed pękaniem pąków.

Usuwamy pędy chore, zniekształcone, rosnące do środka korony, krzyżujące się oraz silne pędy rosnące pionowo do góry, czyli wilki. Drzewo, które ma mniej pędów, ale zdrowych, rodzi dorodniejsze owoce niż to, które ma dużo słabych. Drzewa i krzewy lepiej przycinać tylko wówczas, gdy nie ma dużego mrozu – w suche i słoneczne dni, bo mniejsza jest wtedy możliwość infekcji drewna i kory.

Niektóre z drzew, na przykład czereśnie i wiśnie, są bardzo wrażliwe na choroby drewna. Zimą łatwiej dochodzi do infekcji dlatego lepiej ciąć je latem – po zbiorze owoców.

Które rośliny nie potrzebują przycinania?

Azalie, kaliny, ketmie syryjskie, magnolie, oczary omszone, perukowce podolskie, różaneczniki, sumaki octowce, złotokapy źle znoszą przycinanie. W razie konieczności wystarczy jedynie przyciąć w marcu chore, przemarznięte lub uszkodzone gałęzie. Należy pamiętać, iż po cięciu należy zabezpieczyć świeże rany (zwłaszcza te o średnicy powyżej 5 cm) przed wnikaniem chorób grzybowych i nadmiernym wysychaniem drewna. Do tego celu najczęściej używamy farby emulsyjnej z dodatkiem środka grzybobójczego oraz różnego rodzaju maści i balsamów dostępnych w sklepach ogrodniczych. Może to być maść ogrodnicza, Funaben lub preparat zwany niekiedy sztuczną korą (Lac Balsam, Eco Balsam). Jeśli chcemy przyciąć konary bardzo wysokiego drzewa, najlepiej będzie, jeśli skorzystamy z pomocy doświadczonego fachowca lub firmy.

                                               Za treścią ze strony OM PZD w Warszawie

                                                        Krzysztof Karczmarski

  

 

UWAGA !

W dniach 17-18.12.2020 roku oraz 24 i 31.12.2020 roku Delegatura Rejonowa OZM PZD w Radomiu nie czynna. Powód odbiór wolnego przez pracownika delegatury.

 

 

 

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku

Wszystkie struktury Polskiego Związku Działkowców przywiązują dużą wagę do przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, bowiem jest to najwyższy organ w ROD podejmujący najważniejsze decyzje dla funkcjonowania i przyszłości każdego ogrodu. Podstawą prawną do przeprowadzenia walnych zebrań jest art. 11 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, §§ 56- 67 Statutu PZD oraz Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 wprowadzone uchwałą Nr 403/2019  Krajowego Zarządu PZD z dnia 13 grudnia 2019r. czytaj dalej ...

 

 

 

Nowelizacja uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 w sprawie ograniczeń dotyczących walnych zebrań w niektórych ROD

  W dniu 9 czerwca 2020 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 155/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 120/2020 KZ PZD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań w niektórych ROD. Krajowy Zarząd przyjął tym samym nowy tekst jednolity ww. uchwały. Konieczność nowelizacji ww. uchwały powstała w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które dopuszcza organizację zgromadzeń, w tym również przeprowadzenie walnych zebrań w ROD do 150 członków lub delegatów zamiast 100 członków wskazanych przez KZ PZD w pierwotnym brzmieniu uchwały. czytaj dalej ...

 
 

Komunikat biura w sprawie przyjmowania interesantów

  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zalecaną ostrożnością, zwracamy się z apelem do działkowców, by wszelkie sprawy dotyczące ROD załatwiać drogą mailową lub telefoniczną. W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników biura i działaczy Okręgu, prosimy o zrezygnowanie z odwiedzin biura.

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 48 340 21 60 

Biuro Delegatury Rejonowej w Radomiu

 

 

         Informacja z dnia 11.12.2020 roku

 

Informuję, że biuro Delegatury Rejonowej OZM PZD

w Radomiu do końca grudnia 2020 roku będzie czynne

w dniach 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.12.2020 r.

                                              Kierownik Delegatury Rejonowej

                                                      OZM PZD w Radomiu

                                                     Krzysztof Karczmarski

 

   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

Jak zostać działkowcem?

  W związku z licznymi zapytaniami, jak zostać działkowcem i zacząć uprawiać działkę w ROD. Zamieszczamy komunikat KZ PZD jakie kroki należy podjąć aby znaleźć wolną działkę w ROD, a następnie nabyć ją bezpośrednio od działkowca (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki) albo od zarządu ROD (na podstawie umowy dzierżawy działkowej). Zaprezentowane czynności zmierzające do nabycia działki dotyczą również sytuacji, gdy o działkę w ROD stara się osoba niespokrewniona z działkowcem.

 

→Poradnik PZD- wersja skrócona←

→PORADNIK JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM (PLIK PDF) PEŁNA WERSJA←